Nauka pod lupom

Kevlar

03.12.2018  |  Comments Off on Kevlar

Autor: Miroslav Kalanj Kevlar je komercijalni naziv za poli(imino-1,4-fenileniminoteraftaloil), polimer iz grupe aromatskih poliamida, dobijen niskotemperaturnom polikondenzacijom polazeći od hlorida teraftalne kiseline i fenilen diamina. Slika 1. Prikaz … Continue Reading

Hidrogelovi

03.12.2018  |  Comments Off on Hidrogelovi

Autor: Miroslav Kalanj   Hidrogelovi, odnosno polimerne mreže, su trodimenzionalno umreženi makromolekulski lanci. Bitna karakteristika polimernih mreža je da se ne mogu rastvarati, već isključivo bubre u prisustvu rastvarača. … Continue Reading

Heksol

03.12.2018  |  Comments Off on Heksol

Autor: Milica Radulović   Heksol je polinuklearno kobaltovo jedinjenje koje je Alfred Verner (Alfred Werner, 1866 – 1919.) sintetisao 1914. godine u želji da dokaže kako hiralnost molekula … Continue Reading

Hekova reakcija

03.12.2018  |  Comments Off on Hekova reakcija

Autor: Miljan Bigović Izučavanje i primjena kompleksa prelaznih metala u sintezi složenih organskih molekula danas je toliko učestalo da se hemija organskih kompleksa prelaznih metala smatra jednom od … Continue Reading

Fotohromne boje

03.12.2018  |  Comments Off on Fotohromne boje

Autor: Anica Lancuški U opštem slučaju, hromizam predstavlja reverzibilnu promenu u boji neke hemijske supstance pod uticajem stimulanasa iz spoljne sredine. Podela hromizma u odnosu na vrstu … Continue Reading

DDT

03.12.2018  |  Comments Off on DDT

Autor: Jelena Milošević DDT je organohlorni insekticid koji je pokazao veliku efikasnost u suzbijanju zaraznih bolesti (malarija, tifus, žuta groznica) tokom i nakon Drugog svetskog rata. Procenjuje se … Continue Reading

Ultra hladna hemija

03.12.2018  |  Comments Off on Ultra hladna hemija

Preveo i prilagodio: Ivan Mrkić Reakcije na temperaturama reda nano-kelvina mogu ukazati na ulogu kvantne mehanike u hemijskim reakcijama. Prve indikacije da se reakcije mogu odvijati na … Continue Reading

Arheometrija

03.12.2018  |  Comments Off on Arheometrija

Autor: Dušan Petrović Savremene instrumentalne metode predstavljaju važan korak u prikupljanju informacija o artefaktima nađenim na arheološkim lokalitetima. Rezultati dobijeni ovim metodama mogu biti preko potrebni pri … Continue Reading

Kolonije mrava

03.12.2018  |  Comments Off on Kolonije mrava

Autor: Ivan Stambolić  Uvod Kolonije mrava i druge više-socijalne organizacije insekata predstavljaju visoko struktuirane i visoko funkcionalne socijalne organizacije, uprkos jednostavnosti njihovih izdvojenih jedinki (slika 1). Kao … Continue Reading

Nauka pod lupom

03.10.2018  |  Comments Off on Nauka pod lupom

Autor: Lazar Milidrag Superkritično stanje fluida prvi je otkrio i zabeležio 1882. godine francuski naučnik Baron Charles Cagniard de la Tour u svom poznatom eksperimentu sa topovskom … Continue Reading

RSS