Naš Logo

Logo Kluba mladih hemičara Srbije (Serbian Young Chemists’ Club) sastoji se iz tri simbola.

 

Tetraedar

Tetraedar
Tetraedar – raspored atoma u molekulu metana na slici prikazuje jedan od najvažnijih koncepta u hemiji – koncept tetravalentnosti ugljenika. Iz prikazane perspektive mogu biti uočena tri atoma raspoređena u obliku slova Y, dok četvrti atom formira centralni simbol. Ova geometrijska formacija takođe ukazuje na četiri centra Kluba mladih hemičara u Srbiji – Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.

 

Sunce

Zlato

Sunce – obuhvata centralni deo logoa, a predstavljen je kao sastavni deo tetraedarske formacije. Sunce, pored simbolizacije rađanja i novog početka, predstavlja alhemijski simbol za zlato.

 
Young Chemists’ Club
 
YCC
YCC predstavlja skraćenicu engleskog prevoda naziva Kluba mladih hemičara (Young Chemists’ Club).
 
 
Klub mladih hemičara Srbije
 
KMHS
Kada se preklope, ova tri simbola formiraju konturu u obliku slova Y (Young), sačinjenu od tri CH veze tetraedarskog metana, a oko centralnog dela za alhemijski simbol sunca ispisana su slova CC (Chemists’ Club). Navedena tri simbola zajedno na jedinstven način predstavljaju osnovne ideje i ciljeve Kluba mladih hemičara Srbije.

RSS