Interesantan molekul

Vodonik-sulfid kao modulator imunog odgovora

03.10.2018  |  Comments Off on Vodonik-sulfid kao modulator imunog odgovora

Autor: Ana Mijušković  H2S kao modulator imunog odgovora   Slika 1. Ključni koraci u inflamaciji Vodonik-sulfid (H2S) se produkuje u sisarskim tkivima u određenim stanjima u značajnim količinama. Nastaje … Continue Reading

Kinin

03.10.2018  |  Comments Off on Kinin

Autor: Valentina Stefanović  Kinin ((R)-6-metoksihinolin-4-il)((2S,4S,8R)-8-vinilkinoklidin-2-il)metanol) je beli, kristalni alkaloid gorkog ukusa. U prirodi se nalazi u kori cinhona drveta. Ima višestruko dejstvo: kao antipiretik, antimalarik, analgetik i antiinflamatik. … Continue Reading

S- i N-iperiti

03.10.2018  |  Comments Off on S- i N-iperiti

Autor: Ivan Kojić   S-iperit (bis(2-hloretil)tioetar) je bojni otrov, plikavac, koji je korišćen tokom Prvog svetskog rata. Otkrio ga je 1822. godine francuski hemičar M. Despretz (1798–1863), ali … Continue Reading

Hloramfenikol

03.10.2018  |  Comments Off on Hloramfenikol

Autori: Goran Tomić, Vladimir Prokopović Hloramfenikol je antibiotik širokog spektra koji je prvi put izolovan iz Streptomyces venezuelae, 1947. godine. Ovaj antibiotik se pokazao efikasnim protiv različitih sojeva bakterija, … Continue Reading

Paracetamol

03.10.2018  |  Comments Off on Paracetamol

Autori: Jovana Stanković i Kristina Nestorović Acetanilid je bio prvi derivat anilina za koji je otkriveno da poseduje jednako dobre analgetske i antipiretske osobine i brzo je … Continue Reading

Memantin

03.10.2018  |  Comments Off on Memantin

Autor: Đura Nakarada Memantin (1-amino-3,5-dimetiladamantan) prvi put je sintetisan 1968. godine u laboratoriji kompanije Eli Lilly & Co. a od 2002. godine koristi se za lečenje teških i … Continue Reading

Sialinska kiselina

03.10.2018  |  Comments Off on Sialinska kiselina

Autor: Suzana Đurđević Sialinska kiselina je zajedničko ime za sve N- i O,N-acilovane (ili O-metilovane) neuraminske kiseline. To su monosaharidi sa skeletom od devet ugljenikovih atoma. Najčešći … Continue Reading

Salbutamol

03.10.2018  |  Comments Off on Salbutamol

Autor: Ivana Jevtić   Slika 1. Strukture optičkih izomera: (R) i (S)-4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroksietil]-2-(hidroksimetil)fenola Salbutamol (C13H21NO3), je selektivni simpatomimetik1 koji stimuliše β-adrenergičke receptore (adrenoreceptore) u glatkoj muskulaturi bronhija, uterusa i … Continue Reading

Akonitaza

03.10.2018  |  Comments Off on Akonitaza

Autor: Vladan Martinović Na osnovu niza saznanja danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je shvatanje da jedan gen kodira jedan protein prevaziđeno. Ovo uključuje i neočekivano … Continue Reading

DNA ligaze

03.10.2018  |  Comments Off on DNA ligaze

Autor: Goran Tomić Enzimi koji katalizuju reakciju formiranja fosfodiestarske veze, DNA ligaze (EC 6.5.1.1), otkrivene su 1967. godine od strane laboratorija Gellert-a, Lehman-a, Richardson-a i Hurwitz-a (Lehman … Continue Reading

Nikotin

03.10.2018  |  Comments Off on Nikotin

Autor: Janko Đaić 1.NALAŽENJE I STRUKTURA NIKOTINA Nikotin, C12H14N2, nastaje u korenu biljke duvana (Nicotiana tabacum), pa se iz korena prenosi po čitavoj biljci u obliku soli … Continue Reading

Ubikvitin

03.09.2018  |  Comments Off on Ubikvitin

Autor: Dragomir Milovanović   U jeku istraživanja biosinteze proteina, u drugoj polovini XX veka, istraživačke grupe, jedna na Technion – Izraelskom Institutu Tehnologije pod vođstvom Aron Ciechanover-a … Continue Reading

RSS